Prezentarea generală a comunei

 

 • Scurt istoric

Comuna Teslui a fost înfiinţată prin Evul Mediu, însă nu se cunoaște o dată fixă. Unii istorici susțin că s-a format pe undeva în anii 1700.

În perioada ceaușistă s-au găsit unele reclive datând din neolitic. Un lucru e sigur: această zonă a fost locuită din timpuri mai vechi.

 

 • Localizarea

Comuna Teslui este aşezată în nordul judeţului Olt, pe Platforma Cotmeana, având o suprafaţă de 57 km2 şi următoarele vecinităţi:

N – comuna Verguleasa;
E – comuna Oporelu şi comuna Priseaca;
S – comuna Curtişoara;
V – lacul de acumulare Strejeşti.

Comuna Teslui este situată la o distanţă de 10 km de Municipiul Slatina şi la 15 km de Drăgăşani.
Comuna Teslui are o suprafaţǎ totalǎ de 5750 ha, din care intravilan 260 ha şi extravilan 5490 ha.

În actuala organizare administrativ – teritorială, comuna Teslui are în componenţă următoarele sate:

 • Cherleştii Din Deal – reşedinţa de comunǎ
 • Teslui
 • Corbu
 • Cherleşti – Moşteni
 • Deleni
 • Comǎniţa
 • Schitu – Deleni
Amplasarea în cadrul județului Olt

 

 • Resursele localităţii

Resursele care se regăsesc în solul şi subsolul comunei sunt resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Structura fondului funciar al comunei Teslui

Structura fondului funciar Hectare %
Intravilan 260 4,5
Extravilan 5490 95,5
Suprafaţă totală 5750 100
Teren arabil 3181 84,7
Livezi şi pepiniere pomicole 7 0,2
Vii şi pepiniere viticole 94 2,5
Pǎşuni 474 12,6
Suprafaţă agricolă totală 3756 100
Păduri 817 41
Ape/bălţi 786 39,4
Construcţii 146 7,3
Cǎi de comunicaţii şi cǎi ferate 126 6,3
Altele 119 6
Suprafaţă neagricolă 1994 100

Sursa: Fişa localităţii Teslui

 

Situaţia suprafeţei agricole din comună

 

 • Clima

Regimul climatic ce caracterizeazǎ localitatea Teslui se încadreazǎ în sectorul de climat temperat – continental cu slabe influenţe mediteraneene având ca specific un regim termic moderat, umezealǎ relativ mare cu precipitaţii atmosferice destul de  bogate.

Temperaturile aerului înregistrazǎ o valoare medie anualǎ de 10,4°C, variaţiile termice ale mediilor lunare sunt cuprinse între – 23°C în luna ianuarie şi 21,5°C în luna iulie ceea ce indicǎ ierni blande şi veri rǎcoroase.

 

 • Hidrografia

Reţeaua hidrograficǎ din zona comunei este formatǎ în principal din râul Teslui afluent al râului Olt.

 

 • Vegetaţia şi fauna

Vegetaţia şi fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii. Pe teritoriul comunei existǎ urmǎtoarele specii din fauna salbaticǎ: Iepure (Lepus europaeus), Vulpe (Vulpes vulpes), Viezure (Meles meles), Jder de copac (Martes martes), Dihor (Putoris putoris), Nevastuica (Mustela nivalis), Bizam (Ondrata zibethica), Sacal (Canis aureus). Speciile de pǎsǎri de interes vânǎtoresc sunt: fazan, potârniche, prepeliţa și mai rar gâşte, etc.

Speciile din flora sǎlbaticǎ sunt: mǎnǎtǎrci, gǎlbiori, mǎceşe, pǎducel, tei, sunǎtoare, coada şoricelului, urzica, menta şi muşeţelul.

 

 • Populaţia

 Cu un teritoriu administrativ de 5750 ha, o populaţie de aproximativ 2623 locuitori (1281 bǎrbaţi, respectiv 1342 femei) şi 5 sate componente, comuna Teslui este socotită, în cadrul Judeţului Olt, o comună mijlocie.

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică, la 1 ianuarie 2011 populaţia stabilă a comunei Teslui constituia 2623 persoane, densitatea populaţiei în limitele comunei fiind de 0,5 locuitori/km².

Situaţia populaţiei în anul 2011

Populaţie 2011
Populaţie totală – 1 iulie  (stabilă) 2623
Populaţie la 1 iulie – femei 1342
Populaţia totală la 1 ianuarie (stabilă) 2619
Populaţia la 1 ianuarie – femei 1333
Născuţi vii 15
Născuţi morţi
Decedaţi 45
Decedaţi sub un an
Căsătorii 7
Divorţuri 2
Stabiliri de domiciliu în localitate 7
Plecări cu domiciliul din localitate 15

Sursa: Fişa localităţii Teslui

Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, sporul natural la nivelul comunei Teslui este unul negativ.

Sporul natural în 2011

Caracteristici 2011
Numǎrul nǎscuţilor vii 15
Numǎr persoane decedate 45
Spor natural -30

Sursa: Fişa localităţii Teslui   

 

 • Resursele create de om:
 •  Cǎile de comunicaţii

Principalele cǎi rutiere de comunicaţie care trec prin satele comunei sunt:

 • DJ 546
 • DJ 546E
 • DJ 546G

Comuna Teslui este situatǎ la o distanţǎ de 10 km de Municipiul Slatina şi la 15 km de Drǎgǎşani.

 

 • Utilităţi publice

 Alimentarea cu apă

Dezvoltarea centrelor populate implică creşterea gradului de confort al populaţiei şi consumul unor cantităţi sporite de apă.

Apa reprezintă mediul în care se desfăşoară toate procesele vitale. Cantitatea mare de apă folosită pentru consum creează posibilitatea ca, atunci când este necorespunzătoare să devină factor de răspândire a bolilor în rândul populaţiei. Ca urmare aprovizionarea cu apă trebuie să asigure apă în cantitate suficientă şi de bună calitate. Apa potabilă trebuie să prezinte caracteristici organoleptice, fizice, chimice şi bacteriologice proprii consumului şi care, odată consumată să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor.

Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă pentru asigurarea necesarului de apă se înscrie în rândul problemelor majore, acute şi dificil de rezolvat. Având în vedere că nu toate localităţile comunei beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă, există astfel şi imposibilitatea stingerii unui eventual incendiu.

Comuna beneficiază de reţea de alimentare cu apă, însǎ doar pe o distanţă de 21.53 km, cu o cantitate distribuitǎ de 54 mii mc.

Serviciul de alimentare cu apă în comuna Teslui:

Alimentare cu apă 2011
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile – km 21.53
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – mc/zi 995
Cantitatea totală de apă potabilă distribuită consumatorilor – mii mc 54
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor pentru uz casnic – mii mc 54

Sursa: Fişa localităţii Teslui

 Telefonie şi cablu

 În comuna Teslui există o reţea de linii de telecomunicaţii care deservesc abonaţii din comună.

În comună funcţionează un oficiu poştal, cu o gamă variată de servicii. Comuna se află în zona de acoperire a tuturor reţelelor de telefonie mobilă. Locuitorii comunei Teslui beneficiază de serviciile de telefonie mobilă, telefonie fixă şi internet în proporţie de 100%.

 

 • Locuinţe

Zonele de locuinţe sunt construite în general de o parte şi de alta a drumurilor, casele sunt înşiruite la drum, dar sunt şi multe cazuri în care locuinţele sunt dispersate pe dealuri sau vǎi.

Locuinţele sunt realizate în proporţie de 90% din zidǎrie de cǎrǎmidǎ sau paiantǎ cu cǎrǎmidǎ, iar starea medie se poate încadra între satisfǎcǎtoare şi bunǎ.

Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe

Caracteristici 2011
Locuinţe existente – total – număr 1381
Locuinţe în proprietatea majoritar privată – număr 1381
Suprafaţă locuibilă – total – mp 51193
Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritar privată – mp 51193

Sursa: Fişa localităţii Teslui

Numărul total de locuinţe în comuna Teslui era de 1381 în anul 2011. Suprafaţa totală locuibilă era la nivelul aceluiaşi an de 51193 mp. Din totalul locuinţelor 100% sunt proprietate privată.

Dezvoltarea spaţiului destinat pentru locuinţe ar trebui să fie în concordanţă cu racordarea la utilităţi şi dependinţe respectiv reţele de apă şi canalizare, cu serviciile publice de salubrizare, comunicaţii, infrastructura rutieră şi de acces.

Situaţia construcţiilor de locuinţe în ultimii ani

Caracteristici 2011
Locuinţe terminate – total – număr 12
Locuinţe terminate din fonduri publice – număr 12
Locuinţe terminate din fondurile private – număr 12
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) – număr 15
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) – mp 2344
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clǎdiri (hotel, clǎdiri similare, clǎdiri pentru comerţ) – numǎr 1
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clǎdiri (hotel, clǎdiri similare, clǎdiri pentru comerţ) – mp 30

Sursa: Fişa localităţii Teslui

 

 • Forţa de muncǎ

 Comuna Teslui, în comparaţie cu alte unitǎţi teritoriale de acelaşi rang, are o activitate economicǎ preponderent agrozootehnicǎ, care este completatǎ de comerţ de produse alimentare şi nealimentare.

Forţa de muncǎ din comuna Teslui, este cuprinsǎ din angajaţii Consiuliului Local, angajaţii societǎţilor comerciale din comunǎ  şi celelalte societǎţi mai importante, iar marea majoritate migreazǎ cǎtre municipiul Slatina astfel:

Situaţia forţei de muncă din comună

Caracteristici 2011
Salariaţi – total (număr mediu) 172
Număr mediu salariaţi în agricultură, silviculturǎ şi pescuit 5
Număr mediu salariaţi în industrie 4
Număr mediu salariaţi în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă 4
Numǎr mediu salariaţi în comerţ cu ridicata şi cu amǎnuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor 119
Număr mediu salariaţi în administratia publică 14
Număr mediu salariaţi în învăţământ 23
Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială 5
Număr mediu salariaţi în activitǎţi de spectacole, culturale şi recreative 2
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 56
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului – femei 21
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului – bărbaţi 35

Sursa: Fişa localităţii Teslui

  

 • Educaţie

În comuna Teslui funcţioneazǎ 2 unitǎţi de învǎţǎmânt şi 2 grǎdiniţe.

Situaţia învăţământului din comuna Teslui

Învăţământ 2011
Unităţi de învăţământ – total 2
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial 2
Copii înscrîşi în grădiniţe 57
Elevi înscrişi – total 156
Elevi înscrîşi în învăţământ primar şi gimnazial 156
Elevi înscrîşi în învăţământ primar 76
Elevi înscrîşi în învăţământ gimnazial 80
Personal didactic – total 23
Personal didactic în învăţământ preşcolar 3
Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial 20
Personal didactic în învăţământ primar 5
Personal didactic în învăţământ gimnazial 15
Săli de clasă şi cabinete şcolare 19
Laboratoare şcolare 1
Terenuri de sport 2
PC-uri – total 25

Sursa: Fişa localităţii Teslui

 

Pe baza informaţiilor oferite de Consiliul Local Teslui, putem afirma, studiind acest sistem al învăţământului, că avem de a face cu un sistem bine pus la punct din punct de vedere educaţional, fapt ce se şi vede printr-un indicator foarte important ca rata de promovabilitate din învăţământul primar, şi anume, exprimată în procente, se ridică la 99%, fapt ce indică clar existenţa ratei abandonului şcolar, care este doar de 1%, lucru îmbucurător, de altfel. Acest lucru ne indică faptul că învăţământul primar din localitate este foarte apreciat de elevii şcolilor comunale.

 

 • Culte, cultură şi artă

În comuna Teslui existǎ 7 biserici, din care 6 ortodoxe şi o bisericǎ de ziua  a -7-a.

Cultura şi arta 2011
Biblioteci – total – numǎr 3
Biblioteci publice – numǎr 1
Volume existente în biblioteci – numǎr 12271
Cititori activi la biblioteci – numǎr 367
Volume eliberate – numǎr 5634
Personalul angajat din biblioteci – numǎr 1

 

 • Sǎnǎtate

Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale.

Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a activitǎţii şi sunt centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate.

Situaţia sistemului de sǎnǎtate din comunǎ

Sanatate 2017
Medici – sector public – persoane 1
Medici de familie – sector public – persoane 1
Personal mediu sanitar – sector public – persoane 3
Cabinete medicale individuale (de familie) – sector public – numǎr 1

Sursa: Fişa localitǎţii Teslui

 De asemenea în comunǎ existǎ şi un cabinet veterinar în satul Cherleştii din Deal.

 

 • Economie

 Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzǎtori – microîntreprinderi, dar mai ales întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie sustinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ si valorificǎ resurse naturale locale.

Activitǎţi specifice zonei:

 • agricultura
 • creşterea animalelor
 • pescuit

Principalii agenţi economici sunt:

Nr.

Crt.

Localitate Denumire comerciant Sediu comerciant

(sat, stradă, nr.)

Activitatea

desfăşurată

 

1.

CHERLEŞTII DIN DEAL SC MARIL RAMTEO OLIMPUS SRL CHERLEŞTII DIN DEAL,STRADA PRINCIPALĂ NR.53  

Comerţ

2. CHERLEŞTII DIN DEAL SC MILEXENA-TOM SRL CHERLEŞTII DIN DEAL,STR.MĂRULUI NR.7A  

Comerţ

3. CHERLEŞTII DIN DEAL SC SERVICOM SRL CHERLEŞTII DIN DEAL,STR.PRINCIPALĂ NR.57  

Comerţ

4. CHERLEŞTII-MOŞTENI SC.GRAI-PROD SRL CHERLEŞTII-MOŞTENI,STR.OLTULUI NR.7  

Comerţ

5. TESLUI I.F.DRAGONU TUDOR TESLUI,

STR.PRINCIPALĂ NR.126

 

Comerţ

6. TESLUI SC.VLADIS MOBIL.SRL TESLUI,

STR. CORBULUI.NR, 12

 

Comerţ

7. TESLUI SC.CORDONA.SRL TESLUI,

STR.PRINCIPALA,NR.36 A

 

Comerţ

8. CORBU DAN  DORINA-SC DAN-DENA-SRL CORBU,

STR.PRINCIPALĂ NR.29

 

Comerţ

9. DELENI SC CRETU MIOTIT MIXT SRL DELENI, STR. PRINCIPALA, NR. 26 Comerţ
 

10.

DELENI PFA. LAMBA   C  MARIA DELENI, STR.PRINCIPALĂ NR.60  

Comerţ

11. COMĂNIŢA NEXIM MIXT SRL

 

COMĂNIŢA,STR. INV.CIOCEA VASILE NR.68  

Comerţ

 

12.

COMĂNIŢA PUICU LICURICI COMĂNIŢA,STR.  PREOT OLTEANU NR.2  

Comerţ

 

13.

SCHITU-DELENI OPREA FLOREA LUCIAN SCHITU-DELENI,STR.  LINIA MARE NR.49  

Comerţ

 

14.

TESLUI PFA.CIUREA ANA-MARIA TESLUI, STR.PROF.STANCULESCU, NR.76  

Agricolă

15. CHERLEŞTII DIN DEAL SC CALEA BELSUGULUI SRL CHERLEŞTII DIN DEAL,STR.NUCULUI NR.18 Agricolă
 

16.

CHERLEŞTII DIN DEAL PFA.  PAVEL IULIANA CHERLEŞTII DIN DEAL,STR.NUCULUI NR.18 Agricolă
 

17.

CORBU PFA.ANICA  ROMEL CORBU,

STR. PRINCIPALA, NR.50

Agricolă
 

18.

CHERLEŞTII DIN DEAL AGRO DANCIU SORIN COSMIN PFA CHERLESTII DIN DEAL, STR. OLTULUI, NR.6 Agricolă
 

19.

CHERLEŞTII DIN DEAL DANCIU  D MARIUS PFA CHERLESTII DIN DEAL, STR. OLTULUI, NR.6 Agricolă
20. SCHITU DELENI SC BAARIA SRL SLATINA, STR. PITESTI, NR. 213 Agricolă
21. COMANITA SC. KOMBINAT AGRONATURA SRL RASNOV, STR. GARII, NR. 5, JUD. BRASOV Agricolă
22. CHERLESTII MOSTENI IF MANEA FLOAREA CHERLESTII DIN DEAL, SRT. OLTULUI, NR. 2 Agricolă
23. CORBU BISERICA ORTODXA CORBU,

STR.CORBULUI, NR.24

Culte
24. TESLUI BISERICA ORTODXA TESLUI,

STR.PRINCIPALA,NR.43

Culte
25. CHERLEŞTII DIN DEAL BISERICA ORTODXA CHERLESTII DIN DEAL, STR.BISERICII,15 Culte
26. DELENI BISERICA ORTODXA DELENI,

STR.DISPENSARULUI,NR.1

Culte
27. COMĂNIŢA BISERICA ORTODXA COMANITA,STR.PEROT OLTEANU, NR.18 Culte
28. CHERLEŞTII DIN DEAL BISERICA

ADVENTISTA

CHERLEŞTII DIN DEAL,STRADA PRINCIPALĂ NR.16 Culte

 

 • Turism

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidǎ expansiune în ultimele decenii.

Motivaţiile turiştilor sunt foarte diverse: unii turişti cautǎ odihna și relaxarea, alţii aventura, unii turişti preferǎ natura, în timp ce alţi turişti vor sǎ descopere locuri noi sau sunt interesaţi de obiectivele cultural-istorice sau de manifestǎrile culturale. Refacerea sǎnǎtǎţii se numǎrǎ de asemenea, printre motivaţiile turistice frecvent întâlnite.

Comuna Teslui dispune de un cadru natural deosebit datoritǎ amplasamentului în zona colinarǎ a dealurilor subcarpatice.

Turismul pentru orice aşezare constituie o alternativǎ pentru zonele defavorizate sau pentru cele afectate de restructurare şi somaj. Valoarea potenţialului turistic al judeţului Olt şi stadiul actual de valorificare insuficient exploatat, permite conturarea unor direcţii de dezvoltare.

Obiective Turistice

 Lacul Strejeşti este cel mai mare lac de acumulare de pe râul Olt, întinzându-se pe o lungime de 16km, din dreptul localitǎţii Moşteni pe DJ 546 pânǎ în dreptul localitǎţii Dumitreşti.

Cu o suprafaţǎ de 2 378 ha lacul reprezintǎ o arie de protecţie specialǎ avifaunisticǎ. Speciile de peşti întâlnite sunt: crapul, şalǎul, somnul, carasul, bibanul, iar pentru cei care vor sǎ înnopteze aici existǎ posibilitǎţi de campare.

Locurile bune de pescuit fiind cele din coada lacului în apropierea insulei.

Facilitǎţi

Posibilitate campare

Pescuit din barcǎ

 

Descriere acces

Din Slatina pe Dj 546 spre nord se traverseazǎ urmǎtoarele localitǎţi aflate în imediata vecinǎtate a lacului: Cherleştii – Deleni – Comǎniţa – Schitu Deleni – Cucueţi – Verguleasa – Poganu – Dumitreşti. În stânga acestor localitǎţi se aflǎ lacul de acumulare Arceşti.

Pe partea de est a lacului cea mai mare localitate este Drǎgǎşani, Jud Vâlcea.

Concluzia:

Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de a se investi în turism. Cadrul natural cu valoare deosebită  favorizează dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta şi agroturismul.

 

 • Administraţia Publicǎ

Conducerea Primǎriei comunei Teslui este formatǎ din:

 • Mihăiţă Lăzărescu – Primar;
 • Calapod Ion – Viceprimar;
 • Brezoi Nicolina– Secretar.

Primaria Teslui este organizatǎ şi funcţioneazǎ potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi în conformitate cu hotǎrârile Consiliului Local Teslui privind aprobarea organigramei, a numǎrului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreunǎ cu aparatul propriu de specialitate constituie o structurǎ funcţionalǎ cu activitate permanentǎ, denumitǎ Primǎria Teslui care aduce la îndeplinire hotǎrârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivitǎţii locale.

Primarul este şeful administraţiei publice locale a comunei Teslui şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controleazǎ, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare prin Legea nr. 286/2006.

Potrivit legii, Primǎria comunei Teslui îndeplineşte urmǎtoarele categorii principale de atribuţii:

 • atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Local, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi societǎţilor comerciale şi regiilor autonome de interes comunal;
 • atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a comunei;
 • atribuţii privind gestionarea patrimoniului comunei;
 • atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 • atribuţii privind cooperarea inter-instituţionalǎ;
 • alte atribuţii prevǎzute de lege.